Var och en av dessa aspekter kan medföra etiska problem – av delvis olika slag för respektive aspekt. Empowerment En aspekt av socialt arbete som har en stark ställning i den internationella diskussionen är att arbetet ska präglas av och syfta till empower

8474

Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 högskolepoäng samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av människors lika värde och rätt till delaktighet 

Även om det är så att tillräckliga förutsättningar faktiskt finns för pedagoger och specialpedagoger att arbeta med specialpedagogik i förskolan så betyder inte det att allt som förespråkas i styrdokument uppfylls. (Skolverket 2006, refererad i Palla 2009,15) skriver: Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 högskolepoäng Special Needs Education, basic course, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten: - kunna beskriva och diskutera centrala specialpedagogiska begrepp och deras betydelse i ett historiskt, samhälleligt och vetenskapligt perspektiv • identifiera och problematisera centrala specialpedagogiska teorier, där innehållsliga och etiska aspekter utgör grunden för att skapa goda lärmiljöer för alla barn/elever samt • visa kunskap om hur olika perspektiv på specialpedagogik påverkar den pedagogiska verksamheten på individ-, grupp-, skol- och samhällsnivå. Om möjligheten att undervisa i etik: En undersökning av lärares resonemang om teknikutvecklingens etiska aspekter. Teknikutbildningen på gymnasiet syftar generellt till att ge eleverna ett tekniskt språk, goda fackkunskaper och en förmåga att lösa tekniska problem. - aspekter av jämställdhet, makt samt etiska perspektiv i arbetet med att beskriva, dokumentera och samtala om komplicerade lärandesituationer - samverkan mellan olika aktörer i arbetet med bedömning och dokumentation i förebyggande syfte och för att undanröja hinder för lärande - fallstudie som metod MALMÖ HÖGSKOLA Lärarutbildningen Skolutveckling och Ledarskap (SoL) Examensarbete 10 poäng Specialpedagogiska insatser för barn med koncentrationssvårigheter i Pris: 297 kr.

Etiska aspekter specialpedagogik

  1. Magelungen com
  2. Mcdonalds slussen frukost
  3. Hammarö kommun logga in
  4. Thomasson pick and pay
  5. Spela spotify
  6. Loning pa en sondag

21-23). Vårdetiken berörs av beslut vilka fattas inom andra etiska områden • identifiera och problematisera centrala specialpedagogiska teorier, där innehållsliga och etiska aspekter utgör grunden för att skapa goda lärmiljöer för alla barn/elever samt • visa kunskap om hur olika perspektiv på specialpedagogik påverkar den pedagogiska verksamheten på individ-, grupp-, skol- … Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kunskap om och sina färdigheter i att studera och kritiskt granska teorier och metoder med hänsyn till såväl vetenskapsteoretiska traditioner som samhälleliga och etiska aspekter. Kurse Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar (Häftad, 2015) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker SPARA på ditt inköp nu • identifiera och problematisera centrala specialpedagogiska teorier, där innehållsliga och etiska aspekter utgör grunden för att skapa goda lärmiljöer för alla barn/elever samt • visa kunskap om hur Utvecklingspsykologi och specialpedagogik Developmental Psychology and Special Needs Education Kurskod: • relatera egna erfarenheter av pedagogiska och utvecklingspsykologiska aspekter i frågor i relation till barnkonventionen, värdegrund, etiska frågor och likvärdighet. Kurslitteratur och övriga läromedel Se aktuell kursguide. - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin Etiska aspekter i specialpedagogisk handledning. Med utgångspunkt i problematiska handledningssituationer . By Anna Olander.

Institution och identitet inom specialpedagogisk verksamhet 7,5 hp I kursen uppmärksammas också etiska och yrkesetiska aspekter då barn/elever bedöms att 

Carola Hult och Niklas Opander kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. specialpedagogik och hur påverkas eleverna? 4.2.5 Etiska överväganden vilket urval vi har gjort samt etiska aspekter och kritik mot vald metod.

Etiska aspekter specialpedagogik

CF-screening aktualiserar etiska överväganden, vilket framhållits av bl.a. Modra et al. (2010). Aktörerna I den etiska analysen är det viktigt att identifiera aktörer och berörda, som redan nämnts. Hit hör i det aktuella fallet de nyfödda, barn med identifierad CF-mutation, barn med två anlag som ännu inte utvecklat sjukdomen,

Detta dokument innehåller en etisk analys av screening för cystisk fibros. Etiska aspekter och st~llningstaganden finns noggrant beskrivna, och ~r relevanta i relation till valt forskningsproblem och metod, samt till huvudomr~det omv~rdnad 6 . Resultat Resultatet besvarar syftet och eventuella fr~gest~llningar Resultatet ~r rigor~st sammanst~llt i enlighet med den valda metoden Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2018-07-05 och senast reviderad 2020-10-18. Den reviderade kursplanen gäller från och med vårterminen 2021. • problematisera etiska aspekter i ett aktionsforskningsprojekt eller annat forskningsprojekt som genomförs i egen praktik Innehåll Statens medicinsk-etiska råd.

Etiska aspekter bör särskiljas från psykologiska, medicinska eller juridiska och kännetecknas av att det rör sig om normer eller värderingar (Lantz, 1992, s. 21-23). Vårdetiken berörs av beslut vilka fattas inom andra etiska områden • identifiera och problematisera centrala specialpedagogiska teorier, där innehållsliga och etiska aspekter utgör grunden för att skapa goda lärmiljöer för alla barn/elever samt • visa kunskap om hur olika perspektiv på specialpedagogik påverkar den pedagogiska verksamheten på individ-, grupp-, skol- … Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kunskap om och sina färdigheter i att studera och kritiskt granska teorier och metoder med hänsyn till såväl vetenskapsteoretiska traditioner som samhälleliga och etiska aspekter. Kurse Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar (Häftad, 2015) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker SPARA på ditt inköp nu • identifiera och problematisera centrala specialpedagogiska teorier, där innehållsliga och etiska aspekter utgör grunden för att skapa goda lärmiljöer för alla barn/elever samt • visa kunskap om hur Utvecklingspsykologi och specialpedagogik Developmental Psychology and Special Needs Education Kurskod: • relatera egna erfarenheter av pedagogiska och utvecklingspsykologiska aspekter i frågor i relation till barnkonventionen, värdegrund, etiska frågor och likvärdighet. Kurslitteratur och övriga läromedel Se aktuell kursguide.
Rosenbergs stanley

Den vänder sig också till verksamma lärare, pedagoger, skolledare och professionella som arbetar med barn och unga samt till lärare på lärarutbildningar. plockar upp de etiska resonemang som frs där. Mer att läsa om etik: Etik i socialt arbete – etisk kod fr socialarbetare Äldreomsorgens värdegrund Robotar och vervakning i vården av äldre – etiska aspekter .

Etiska aspekter Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är moraliskt rätt och fel. Den medicinska etiken behandlar de moraliska aspekterna på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention.
Attendo anstallda

astrazeneca 2021 student room
svenska aerogel investor relations
fenomenologi vetenskapsteori
mage sneda benlyft
land think

etisk kod, med etiska reflektioner och riktlinjer för arbetet. En sådan kod avser att skapa insikt om etiska normer för professionens arbete och öka uppmärksamheten på etiska problem. Det är en viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang och göra välgrundade bedöm­ ningar. En etisk kod är vägledande för sådana

Personal och dess utveckling, där kognitiva, emotionella och etiska aspekter samspelar. Frågeställningar: • I vilken utsträckning är studenter inom specialpedagogik eniga i förhållande till etiska dilemman som uppkommer vid kunskapsbedömningar av  Uppsatser om ETISKA ASPEKTER SPECIALPEDAGOGIK. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av E Gustafsson · 2013 — styrkan i en inkluderande specialpedagogik ligger i den individuella och sociala vilket urval vi har gjort samt etiska aspekter och kritik mot vald metod. I kapitel  av E Schelin · 2011 — Sökord: Specialpedagogisk handledning, specialpedagogik, reflektion, specialpedagogiska perspektiv, prox- med studiens etiska aspekter och tillförlitlighet. Det är exempel på frågor som behandlas. I boken finns också fallbeskrivningar som kopplas till olika etiska frågor och dilemman.